Home/ Update | Adomi | 2020.2/

Update | Adomi | 2020.2

Adomi 2022.2.2 (13-9-2021)

GML import

Vanaf deze versie is het mogelijk om diverse soorten GML-bestanden in je Adomi model te importeren. Het gaat dan met name om de bestanden die kadasterinformatie bevatten en de BGT bestanden (Basisregistratie Grootschalige Topografie) van de PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart). Na het importeren kan het resultaat in Adomi bijvoorbeeld als referentietekening onder je eigen ontwerp gebruikt worden. Voor de BGT bestanden is functionaliteit toegevoegd die het mogelijk maakt om alle losse bestanden die horen bij een export vanuit de basisregistratie in één keer te importeren.

Tekst export naar PDF

Wanneer je een Adomi model exporteert naar PDF, dan is deze tekst nu in de PDF viewer vindbaar op het moment dat er op tekst gezocht wordt.

Schaduwschakelaar

Via de Maak- en wijzigparameters in het menu Project is het vanaf nu mogelijk om de schaduw in het model tijdelijk aan- of uit te schakelen. Deze schakelaar is nuttig in de gevallen waarin je de schaduwinstellingen graag wilt behouden, maar tijdelijk tijdens het bewerken van een model of view de schaduw niet wilt laten berekenen en weergeven.

Aanpassingen en oplossingen

 • Brandwerendheid is nu ook instelbaar voor componenten in de lagen 45, 47 en 48.

 • Bij het werken met samenstellingen wordt vanaf nu bij afsluiten gevraagd om een model op te slaan.

 • Voor horizontale en verticale buizen die vanuit Abico geplaatst zijn, worden bij een telopdracht de lengtes nu samen gesommeerd.

 • Het versienummer van Adomi wordt nu getoond in het opstartscherm.

 • Bij het herplaatsen van een rioleringsbuis, wordt de afschotinformatie nu niet meer automatisch meegekopieerd.

 • Bij het uitschakelen van het volledig scherm schakelt Adomi nu terug naar de laatste instelling voor het formaat van het Adomi venster.

 • De aanduiding van de doelschaal is eenduidig gemaakt.

 • Wanden en kozijnen die vanuit IFC geïmporteerd worden en zonder snede zijn gedefinieerd op een hoogte van 1600 mm, worden nu ook in 2D zichtbaar gemaakt in het model door de 3D automatisch te tonen.

Opgeloste problemen

 • Enkele problemen met wegvallende objecten bij export naar PDF zijn opgelost.

 • Materiaalstijlen zonder weergave in een bepaald aanzicht worden nu niet meer afgebeeld op de plot.

 • Een probleem in de begrenzing van de kijkdoos bij numerieke invoer is opgelost.

 • Grote bitmaps leiden bij plotten nu niet meer tot een crash.

 • Goed gedefinieerde objecten die vanuit IFC worden geïmporteerd krijgen nu een bereik mee, zodat ze zichtbaar in snedes.

 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd aan Adomi.

Adomi 2022.2.1 (11-6-2021)

Opgeloste problemen

 • Foutmelding bij opstarten tekening

 • 3D referentietekeningen soms niet meegeplot

 • Lijnvormige componenten met repetitie-eigenschappen soms deels weggevallen

 • Onleesbare melding bij afbreken vertalen model tijdens DWG-import

 • Melding ArkMaint 'Klaar, errors' bij geldige tekening

 • Lettertype code-invoer aangepast aan standaard.

 • Onjuiste werking openingscomponent bij gesloten veelhoek

 • Ongewenst tonen informatie uit uitgeschakelde referentietekening door dynamisch label op view

 • Geplaatste elementen werden ten onrechte niet geselecteerd na plaatsing

Nieuw in Adomi 2020.2

Flexibele slangen

Het is nu mogelijk om flexibele slangen te modelleren, met een horizontale of verticale begin- en eindvector. Denk hierbij aan de slangen die gebruikt worden bij een ventilatierooster. De flexibele slangen kunnen vanuit de merkloze luchtbibliotheek geplaatst worden, maar je kunt ze ook zelf modelleren. Maak hiervoor een nieuw lijnvormig component aan met 1 referentiepunt, dat dezelfde X- als Y-afstand heeft ten opzichte van het plaatsingspunt (45 graden). De X-waarde bepaalt de radius van de uiteindelijke slang. Teken van het plaatsingspunt naar het referentiepunt een lijn met een lijnstijl die het uiterlijk van de slang bepaalt. Sluit vervolgens het component en plaats het als een polylijn met 4 punten. De eerste twee punten bepalen de beginvector, de laatste twee punten de eindvector. Plaats je de twee punten van de begin- of eindvector, na het plaatsen van alle punten, op elkaar, dan kies je voor een verticaal begin of eind. De positieve of negatieve elementhoogte van de geplaatste component bepaalt de hoogte die overbrugd wordt door de slang.

Terug naar de oorsprong

Er zijn twee sneltoetscombinaties toegevoegd die het mogelijk maken om snel de oorsprong (nulpunt) van het model terug te vinden:

Ctrl + Home: Past de kijkdoos aan zodat de oorsprong erbinnen valt.

Ctrl + Shift + Home: Past de kijkdoos aan zodat de oorsprong erbinnen valt én brengt vervolgens de volledige kijkoos in beeld.

Aanpassingen en oplossingen

Aanpassingen

 • De componentstructuur bij het importeren van een IFC-bestand is verbeterd, waardoor de projectbibliotheek kleiner wordt. Hierdoor kunnen grotere en complexere IFC-modellen makkelijker in Adomi geïmporteerd worden. Hiernaast zijn verbeteringen aangebracht in het importresultaat op het gebied van de site en contourlijnen.

 • Bij het bewegen van de muis over dialogen waarin een laag geselecteerd kan worden, worden nu in alle gevallen de tooltips zichtbaar met de bijbehorende NL-SfB klasse.

Opgeloste problemen

 • Bij het exporteren naar IFC-formaat, worden in alle gevallen referentietekeningen nu mee geëxporteerd.

 • Bij het importeren van DWG-bestanden zijn problemen opgelost met lettertypes, symbolen, snappen en de plotpreview.

 • Bij het exporteren naar DWG-formaat zijn problemen opgelost met arcering en referentieviews.

 • De vraag om wijzigingen in het model op te slaan komt niet meer naar voren als er niets aan het model gewijzigd is, zoals in sommige gevallen wel aan de orde was.

 • Diverse weergaveproblemen van rand- en openingscomponenten zijn opgelost.

 • Het wissen van items in eigenschappensets was ten onrechte niet mogelijk.

 • Bij profielen zijn problemen opgelost rondom onbedoelde sluitlijnen en variabele hoogte binnen vlakvormige componenten.

 • De mogelijkheid om symbolen aan teksten toe te voegen is hersteld.

 • De formattering van tijd in een %-tekst is verbeterd.

 • Offsets van vlakvormige componenten worden niet langer ten onrechte aangepast bij het wijzigen van andere eigenschappen.

 • Figuren met bovenvlak krijgen nu ook in 2D de juiste weergaveprioriteit.

 • De weergavediepte na het splitsen van een component wordt nu correct ingesteld.

 • Het overnemen van eigenschappen binnen een samenstelling is nu correct ingeregeld.

 • Problemen met zichtbaarheid van het raster in 3D zijn opgelost.

 • Problemen met zichtbaarheid van verdiepingshoogtes op de view zijn opgelost.

 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd aan Adomi.