Home/ Update | Adomi | 2022.1/

Update | Adomi | 2022.1

Versie 2022.1.3 (13-2-2023)

Aanpassingen

 • Een standaardtemplate met een basisbibliotheek en -plotbladen met onderhoek wordt nu met Adomi meegeleverd

 • Bij de componenteigenschappen is nu ook de mogelijkheid toegevoegd om een standaard elementhoogte bij plaatsing mee te geven

 • Het dialoogvenster van de functie ‘componenteigenschappen wijzigen’ is nu in breedte instelbaar voor gebruik met langere componentomschrijvingen

Opgeloste problemen

 • In sommige gevallen lukte het vanuit Adomi niet om automatisch ook Abico en Areddo te updaten

Versie 2022.1.2 (2-2-2023)

Aanpassingen

 • Bij het exporteren naar OBJ kan nu gekozen worden voor de oriëntatie van het assenstelsel (y-as omhoog of z-as omhoog) en spiegeling (ja of nee), waardoor er meer controle is over het exportresultaat voor het importeren in andere pakketten

 • Na het bewerken van componenteigenschappen, wordt de tekening nu automatisch hertekend, waardoor ook in de tekening gebruikte %- en $-teksten direct worden bijgewerkt

 • Als het pad van een te importeren IFC-bestand te lang is, toont Adomi een waarschuwing

 • Parametrische ramen en deuren krijgen bij export naar IFC niet meer op typeniveau de afmetingen als mee als waarde in de eigenschappenset

Opgeloste problemen

 • Wanneer een model naar IFC werd geëxporteerd als referentiemodel, werden bij wandopeningen ten onrechte ook de openingen mee geëxporteerd

 • Bij het exporteren van rioleringsstelsels, werden de gecombineerde door de rioleringsfunctie gegenereerde hulpstukken ten onrechte als één gezamenlijk object geëxporteerd

 • In sommige gevallen werd bij het plaatsen van een object via de API de meegegeven rotatievector niet goed meegenomen in de tekening

 • De functie Extra > Zoek dubbel werkt weer naar behoren

 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd aan Adomi

Versie 2022.1.1 (17-1-2023)

Aanpassingen

 • Via Help > Controleren op updates kunnen nu ook de links naar de webpagina's met de laatste update-informatie worden gevonden als er geen update beschikbaar is

Opgeloste problemen

 • Het OBJ-exportresultaat van een Adomi model was ten onrechte standaard gespiegeld

 • Een OBJ-bestand wordt nu niet meer standaard geklapt geïmporteerd

 • De kijkdoos wordt nu niet meer aangepast of verplaatst bij het opslaan van een aanzichtsview

 • Bij het importeren van een referentiebitmap wordt nu niet meer standaard de optie toegepast om de bitmap transparant te maken

 • Sommige projecten die vanaf een netwerklocatie opgestart werden, gaven een foutmelding bij het opstarten

 • Het afschuinen van een lijnvormig component met een lijnstuk is nu weer mogelijk

 • Bij hoge gebouwen werden in sommige gevallen de hoogste peilmaten op aanzichtsviews niet goed weergegeven

 • Bij het exporteren naar een IFC-bestand werd in uitzonderlijke gevallen een eigenschap niet goed weggeschreven, waardoor viewers het bestand niet goed konden tonen

 • Bij het exporteren naar een IFC-bestand kon Adomi in sommige situaties crashen als de maximale hoeveelheid geheugen werd overschreden

Versie 2022.1.0 (10-1-2023)

Aanpassingen

 • De resultaten van de OBJ-exportfunctie zijn verbeterd

 • Via de functie Aanpassen kunnen nu ook de sneltoetsen van het derde en vierde usermenu ingesteld worden

Opgeloste problemen

 • Teksten op prefabplots werden niet weergegeven

 • Het bruto oppervlak van onder een helling geplaatste vlakken was in sommige gevallen ten onrechte afhankelijk van de x-coördinaat

 • Sneltoetsen voor onderdelen van de usermenu’s werden niet opgeslagen

 • Het instellen van een standaardpad voor projecten resulteerde soms in een crash

 • De knop om een tekening direct met 180 graden te verdraaien functioneert nu weer

 • De automatische onderlinge uitlijning van BGT/DKK GML bestanden is verbeterd

 • Alle onderdelen van het stramien worden nu altijd op de via Stramieninstellingen ingestelde laag terecht

 • Roteren over 90 graden via numerieke invoer is nu weer mogelijk

 • Werkbalken van usermenu’s konden in sommige gevallen niet gebruikt worden

 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd