Referentietekening

Functie

Met deze functie kunnen er referentietekeningen aan het project worden toegevoegd en verwijderd. Daarnaast kunnen er verschillende aanpassingen worden gedaan, zoals het veranderen van volgorde en het toepassen van correctiestijlen.

Nieuwe referentietekening laden

 • Met de knop [Nieuw] kan er een nieuwe tekening worden toegevoegd via de verkenner. Er kunnen desgewenst meerdere tekeningen tegelijk geselecteerd worden om toe te voegen aan de lijst met referentietekeningen. Wanneer geen positie gekozen is, komt de tekening vooraan de lijst.

Wissen van referentietekeningen

 • Met de knop [Wissen] worden de geselecteerde tekeningen losgekoppeld en verwijderd uit de lijst.

Wijzigen van volgorde

 • De knop met de pijl omhoog schruift de geselecteerde referentietekening een regel omhoog in de lijst.

 • De knop met de pijl omlaag schruift de geselecteerde referentietekening een regel omlaag in de lijst.

Wijzigen van eigenschappen van in de lijst de geselecteerde referentietekeningen

Zichtbaarheid

 • De optie [✓] Zichtbaarheid bepaalt of de geselecteerde tekeningen al dan niet zichtbaar zijn.

Onderdeel van model

 • De optie [✓] Onderdeel van model bepaalt de status van de tekening in relatie tot het model. Wanneer een referentietekening onderdeel van het model is, beïnvloeden de weergaveprioriteiten van de elementen in deze tekeningen elkaar.

Snap instellen

 • Met de optie [✓] Snap wordt bepaald of het kruisdraad vastklikt ('snapt') op punten in de referentietekening. Wanneer een referentietekening geen onderdeel van het model is, dan kan de automatische puntsnap voor deze tekening worden uitgeschakeld.

Stijlcorrectie toepassen

 • Via het onderdeel 'Correctiestijl' kan een correctiestijl worden ingesteld voor de geselecteerde referentietekening(en). Dit kan door een stijlcode in te vullen in het invoerveld of door een correctiestijl te selecteren met de stijlselector door de knop naast het invoerveld in te drukken.

Arceringstabellen

De volgende opmerkingen hebben alleen betekenis voor compatibiliteit met projecten waar in plaats van stijlen nog de arceringstabel en grafische index wordt gebruikt uit eerdere versies van Adomi/ARKEY.

 • Kleur van de geselecteerde referentietekening(en) zetten (overrulen). Na het drukken op deze knop verschijnt er een arceringstabel-dialoog:

 • Kleur 0 betekent 'geen' en is de standaardwaarde.

 • Bij het plotten wordt het nummer gebruikt als pennummer.

 • Wanneer de schakelaar [✓] Kleur volgens pen niet is aangevinkt dan wordt bij kleur 1 t/m 30 de betreffende tekening in die scherm kleur afgebeeld.

 • Wanneer de schakelaar [✓] Kleur volgens pen is aangevinkt dan wordt de schermkleur waarmee de tekening wordt afgebeeld afgeleid van de kleur van het geselecteerde pennummer in de pentabel.

Reset

 • Met de knop [Reset] wordt bij alle geselecteerde tekeningen de stijlcorrectie en kleur verwijderd.

Laden Tekening

 • Met de knop [Laden Tekening] wordt de geselecteerde tekening geladen, waarbij de huidige uitsnede behouden blijft. De huidige tekening kan hierbij worden opgeslagen.

Opmerkingen

 • De volgorde waarin referentietekeningen worden getekend, is gelijk aan hun volgorde in de lijst op de dialoog. Referentietekeningen worden afgebeeld vóór alle elementen van de geladen tekening.

Meldingen

Melding

Betekenis

Pad mag niet veranderd worden!

Een tekening kan alleen als referentietekening worden aangesloten, als deze in de map of een submap van de aangesloten projectbibliotheek staat.

Wilt u de gewijzigde tekening opslaan?

Deze vraag verschijnt als er wijzigingen zijn aangebracht in de huidige tekening, die nog niet zijn opgeslagen. Bij een bevestigend antwoord wordt het commando Opslaan uitgevoerd. Bij een ontkennend antwoord gaan de gemaakte wijzigingen verloren. Deze wijzigingen kunnen alleen in bepaalde gevallen worden teruggekregen. Zie hiervoor Automatische backup van wijzigingen. Bij het antwoord [Annuleren] wordt het commando afgebroken.

Onmogelijk! Er is een component actief!

Het commando wordt afgebroken. Met Sluiten component kan de actieve componentdefinitie worden opgeslagen.

Een tekening kan niet bij zichzelf als referentietekening aangesloten worden.

Als referentietekening bij de actieve tekening kunnen alleen andere tekeningen, uit dezelfde projectmap, aangesloten worden.