Verdraaien

Functie

Het verschuiven en/of verdraaien van het lokale assenstelsel.

Werking

  • Op het tekenveld wordt een assenstelsel afgebeeld met als oorsprong het eerste punt van het geselecteerde element.

  • Daarbij wordt door middel van een pijl de X-as van het assenstelsel aangegeven. Deze staat standaard gelijk aan de hoek van het geselecteerde element of, wanneer het element geen PCS heeft, gelijk aan de hoek tussen het eerste en het tweede punt van het element. Wanneer geen element is geselecteerd staat het voorgestelde assenstelsel gelijk aan het lokale assenstelsel voordat het commando werd gegeven.

  • Als er geen of meerdere elementen zijn geselecteerd, selecteer dan één element. Als een ander element wordt geselecteerd wordt het voorgestelde assenstelsel weer aangepast aan dit element.

  • Tijdens dit commando verschijnt automatisch de optiebalk Verdraaien. Met deze optiebalk kan bij de voorgestelde verdraaiingshoek een veelvoud van 90 graden worden opgeteld. De pijl die de X-as aangeeft wordt hierdoor aangepast. Daarnaast kan gekozen worden om alleen de oorsprong van het lokale assenstelsel aan te passen en niet de hoek. In plaats van een pijl wordt dan een cirkel op het scherm afgebeeld. Verder bestaat de mogelijkheid om de verdraaiingshoek numeriek in te voeren en kan gekozen worden voor geen verdraaiing en geen verschoven oorsprong.

  • Wanneer een punt wordt aangewezen zonder dat hierdoor een element wordt geselecteerd (dus op een lege plek op het tekenveld) wordt de verdraaiing doorgevoerd en gelijk aan het voorgestelde assenstelsel.

  • Wanneer op de rechter muisknop wordt gedrukt, wordt het commando afgebroken en wordt de hoek van het lokale assenstelsel gelijk gezet aan het globale assenstelsel.

Opmerkingen

  • De tekening wordt opnieuw opgebouwd, waarbij de lokale oorsprong in het midden en de aangegeven locale X-as horizontaal op het scherm worden afgebeeld.

  • Als de tekening reeds in verdraaide toestand werd weergegeven wordt dit ongedaan gemaakt door het lokale assenstelsel gelijk aan het globale assenstelsel te zetten.

  • De vorige view, met het vorige assenstelsel is terug te krijgen door view nul (0) te kiezen bij commando Verdraaien.

  • Tijdens het selecteren van het verdraai-element is het ook mogelijk om een element binnen een referentietekening aan te wijzen.