Bibliotheek beheren

Functie

Het beheren van de projectbibliotheek.

Werking

Het commando biblotheek beheren opent een dialoog waarin diverse acties kunnen worden ondernomen om regie te voeren over de componenten in de bibliotheek. Het woord component wordt bij dit commando in de meeste brede zin van het woord gebruikt, namelijk 'objecten die in de bibliotheek zijn opgeslagen'. Dit kunnen dus zowel grafische componenten als grafische attributen (stijlen) zijn.

Met bibliotheekbeheer kan gewerkt worden in de veilige (project geblokkeerd) en de onveilige (project niet geblokkeerd) modus. In de veilige modus worden alle tekeningen in het project, ook die in submappen, op slot gezet, zodat ze niet door iemand anders te openen zijn. In de onveilige modus gebeurt dat niet, waardoor een aantal acties dan niet mogelijk zijn: de acties wissen, terughalen, knippen en comprimeren.

Bij alle acties die een wijziging in de bibliotheek tot gevolg (kunnen) hebben wordt geprobeerd het project te blokkeren. Als dat niet lukt, wordt dat gemeld. Bij plakken en tanken wordt, als het blokkeren niet lukt, gevraagd of er verder gegaan moet worden, omdat dan de actie niet ongedaan kan worden gemaakt.

Wanneer een bibliotheek afkomstig is van een eerdere versie van Adomi of Arkey dan kan automatisch het hulpprogramma ArkMaint worden gestart om een upgrade van alle Adomi-bestanden in de bijbehorende projectmap uit te voeren.

Rapport

 • Dit commando genereert een componentenoverzicht in de vorm van een rapport. Wanneer meer dan één component is geselecteerd in de lijst dan worden alleen de geselecteerde componenten in het rapport opgenomen. In het andere geval wordt een volledig rapport gegenereerd van alle componenten in de projectbibliotheek.

Na activeren verschijnt er een keuzedialoog:

 • Zet de schakelaar [✓] Inclusief plaatjes aan wanneer van ieder component een afbeelding in het rapport moet worden opgenomen.

 • Zet de schakelaar [✓] Inclusief codes die in component definities worden gebruikt aan om bij ieder component de componentcodes van de componentaanroepen van het component op te nemen.

Vervolgens wordt het rapport op een locatie naar keuze weggeschreven als PDF-bestand. Dit PDF-bestand wordt ten slotte geopend. Van ieder component worden altijd de eigenschappen code, componenttype, laag, nivo's, aspect, datum en maat weergegeven.

Tanken

 • Controleren of ontbrekende componenten in de hoofdbibliotheek voorkomen.

 • Zo ja, dan worden deze componenten overgehaald naar de projectbibliotheek.

 • Als na dit overhalen nog niet alle componentdefinities gevonden zijn, dan wordt dit gemeld. Gebruik via het menu Beeld het commando Filter gebruiken, na instelling van de Filteropties (ook in het menu Beeld) met de schakelaar [✓] Onvolledige componenten ingeschakeld, om te achterhalen welke componenten plaatsingen van niet gevonden componenten bevatten.

 • Ook kan hiervoor het Adomi-commando Relaties controleren worden gebruikt.

Comprimeren

 • Verwijder alle componenten uit de projectbibliotheek die als gewist staan gekenmerkt. Hierdoor wordt de bestandsomvang van de bibliotheek kleiner. Daarnaast kan een bibliotheek die gecomprimeerd is, als hoofdbibliotheek worden aangesloten.

Hoofdbibliotheek

 • Een andere hoofdbibliotheek aansluiten. Zie het Adomi-commando Hoofdbibliotheek.

Afsluiten

 • Afsluiten van het commando Bibliotheek beheren. Wanneer wijzigingen in de bibliotheek zijn aangebracht wordt gevraagd of deze wijziging moeten worden opgeslagen.

Wissen

 • Alle geselecteerde componenten worden in de bibliotheek als gewist gekenmerkt. In de kolom onder 'Status' verschijnt een '-' als een component gewist is en een '+' als het component niet gewist is.

Terughalen

 • Bij alle geselecteerde componenten wordt het kenmerk gewist ongedaan gemaakt.

 • Een component kan alleen worden teruggehaald als er geen andere versie met dezelfde code bestaat die niet gewist is.

 • Wijzig in voorkomende gevallen eerst de code van één van de componenten of wis eerst het andere component.

 • In de kolom onder 'Status' verschijnt een '-' als een component gewist is en een '+' als het component niet gewist is.

Plaatsen

 • Wanneer één component is geselecteerd, dan kan deze geplaatst worden in de tekening. Zie het Adomi-commando Plaatsen component.

Analyseren

Alles selecteren

 • Alle componenten in de lijst selecteren.

Knippen klembord

 • Verplaatsen van de geselecteerde componenten vanuit de projectbibliotheek naar het klembord.

Kopiëren klembord

 • Kopiëren van de geselecteerde componenten vanuit de projectbibliotheek naar het klembord.

Plakken klembord

 • Kopiëren van de componenten van het klembord naar de projectbibliotheek. Er wordt hierbij gevraagd of geneste componenten ook geplakt moeten worden.

Filter gebruiken

 • Hiermee kan het gebruik van het filter aan of uit worden gezet. Wanneer het filter uitstaat, dan zijn alle componenten zichtbaar in de lijst.

Filteropties

 • De volgende filteropties zijn mogelijk:

  • [✓] Hoofdbibliotheek: nagaan of componenten alleen in de projectbibliotheek voorkomen, of dat ze al dan niet gewijzigd overgenomen zijn uit de hoofdbibliotheek.

  • [✓] Gebruikt: al dan niet gebruikt in de huidige tekening of alle tekeningen van een project.

  • [✓] Datum: veranderd sinds een bepaalde datum.

  • [✓] Onvolledige componenten: componenten waarbij essentiële informatie ontbreekt

  • [✓] Gewiste componenten: of gewiste componentdefinities afgebeeld moeten worden in de lijst. Gewiste definities worden ook aan de rechterkant getoond.

   • [✓] Wildcardcode: componenten die voldoen aan een wildcardcode (bijvoorbeeld Deur????).

  • [✓] Componenttype: componenten van een bepaald type.

  • [✓] Laag, [✓] Nivo en [✓] Aspectc: componenten op een bepaalde laag, nivo of aspect.

  • [✓] Selectie omkeren: als deze optie wordt aangevinkt, dan worden de componenten getoond die juist niet zichtbaar worden bij reguliere toepassing van het filter.

Filter: niet gebruikte componenten

 • Dit commando stelt het filter in op 'gebruikte componenten' en 'selectie omkeren'.

Help

 • Online help.

Bibliotheekinformatie

 • Informatie over de op dat moment geladen bestanden.

Tekening relaties

 • Informatie over welke tekeningen aan de betreffende bibliotheek gekoppeld zijn en of deze momenteel in gebruik zijn.

Meldingen

Melding

Betekenis

Onmogelijk! Er is een component actief!

Het commando wordt afgebroken. Met Sluiten component kan de actieve componentdefinitie worden opgeslagen.

"<bestandsnaam>.bib of .bdr" bestaat al! Kan geen backup maken!

Eerder is bibliotheekbeheer niet goed afgesloten, waardoor een of meer van de genoemde backupbestanden nog aanwezig zijn. Hernoem, verplaats of verwijderde backupbestanden uit de projectmap en open bibliotheekbeheer opnieuw.